ภาษามือ  
เป็นภาษาสำหรับคนหูหนวก ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งรวมถึงการใช้สีหน้าท่าทาง ท่ามือ ประกอบการสือสาร

    

จัดทำโดย อาจารย์ศิริวิมล   ใจงาม